SMLOUVA O NÁJMU VĚCI MOVITÉ- SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Pronajímatel :


IČO:
DIČ:
jednatel: 

(dále jen "pronajímatel")

a

Nájemcem
Jméno a příjmení:
Adresa:
r.č.
č. OP
č. ŘP
tel:

(dále jen "nájemce")

tuto

nájemní smlouvu

I.
Úvodní ustanovení

Pronajímatel je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je půjčování motocyklů a čtyřkolek (motorových vozidel).

Nájemce je zákazníkem, který podpisem této smlouvy prohlašuje, že má příslušné řidičské oprávnění pro provoz motorového vozidla, které je předmětem pronájmu a zároveň prohlašuje, že bude respektovat podmínky stanovené touto nájemní smlouvou a předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.

II.
Předmět nájmu

Předmětem nájmu je motocykl:

Typ:
VIN:
SPZ:
Stav km:                   km

( dále jen "předmět nájmu")

Poškození na předmětu nájmu při předání:

Zároveň s předáním předmětu nájmu je předáván i osvědčení o registraci vozidla (ORV), zelená karta, povinné vybavení (lékárnička) a zámek kotoučové brzdy. Ochranná přilba, rukavice a bunda jsou předmětem nájmu pouze v případě, že nejsou v textu smlouvy přeškrtnuty.

III.
Doba nájmu

Nájem počíná dne  .    .2022 ___hodin a končí dne  .    .2022 ___hodin. Nájem je možné prodloužit pouze a jen podpisem dodatku k této nájemní smlouvě. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv od této smlouvy o nájmu odstoupit v případě, že nájemce poruší pravidla stanovená touto smlouvou.

Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že se předmět nájmu stane bez zavinění nájemce nepoužitelný, tj. bude mít technickou závadu, kterou není možné okamžitě odstranit.

IV.
Nájemné

Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu _______Kč s DPH za celou dobu nájmu. Nájemce s cenou nájmu souhlasí. Nájemné je splatné v hotovosti a to při předání předmětu nájmu. Při pozdním vrácení motocyklu je nájemci účtována pokuta 500Kč s DPH za každou započatou hodinu nad limit nájemní doby.

Nájemce je povinen při předání motocyklu zaplatit i kauci, která je stanovena na částku 10.000,--Kč. Tato kauce bude v celé své výši vrácena nejpozději v okamžik vrácení předmětu nájmu v případě, že předmět nájmu nebude poškozen vyjma běžného opotřebení.

V případě, že dojde k poškození předmětu nájmu, je pronajímatel oprávněn toto poškození sám ocenit a ponechat si část kauce, případně celou kauci, která odpovídá hodnotě takového poškození.

V případě, že poškození, jehož výše přesahuje shora uvedenou kauci, je nájemce povinen toto poškození pronajímateli uhradit nejpozději do 10 dnů od skončení nájmu.

V.
Předání a převzetí předmětu nájmu

Předmět nájmu se předává s plnou nádrží benzinu. Nájemce pak vrací motocykl s plnou nádrží benzínu.

Nájemce není oprávněn cestovat s předmětem nájmu mimo území ČR.

Nájemce není oprávněn nechat užívat předmět nájmu jakékoliv další třetí osobě, s výjimkou těchto osob:

U každé třetí osoby je Nájemce povinen uvést jméno, příjmení a rodné číslo a dát Pronajímateli možnost tuto ztotožnit a doložit, že je držitelem řidičského oprávnění.

Do předmětu nájmu lze tankovat pouze benzin a to Natural 95.

Nájemce není oprávněn činit na předmětu nájmu jakékoliv úpravy, technické zásahy, či předat předmět nájmu do jakéhokoliv servisu bez souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně pronajatého příslušenství nepoškozené a ve stavu, v jakém vozidlo a jeho příslušenství převzal s ohledem na běžné opotřebení.

Adresa předání a odevzdání předmětu nájmu je Domažlická 200, 31800 Plzeň.

VI.
Odcizení, dopravní nehoda, havárie, porucha

V případě poškození předmětu nájmu (např. dopravní nehoda, havárie, vandalismus, krádež atd.) je nájemce povinen ihned vyrozumět pronajímatele na tel. č. +420776846688. Při havárii, ztrátě motocyklu je rovněž nájemce vždy povinen volat Policii ČR.

Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné nájemcem

nebo v případě odcizení předmětu nájmu během doby nájmu, je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojištění ve výši složené kauce.

Předmět nájmu je možné užívat pouze na veřejných komunikacích. V případě, že dojde k havárii, či poškození předmětu nájmu mimo veřejné komunikace, pak nájemce hradí škodu v plné výši.

Nájemce není oprávněn používat předmět nájmu nestandardním způsobem, tj. je zakázána jízda na zadním kole, zadních kolech, gumování protáčení hnaného kola atd. V případě, že dojde k poškození motorového vozidla při takové činnosti, pak platí, že nájemce hradí poškození v celé výši.

Nájemce se zavazuje vyvarovat jízdy za špatných povětrnostních podmínek, tj. zvláště tehdy, kdy je snížena adheze a hrozí smyk.

Nájemce se zavazuje respektovat i ostatní doporučení daná ze strany pronajímatele. Nájemce nesmí používat předmět nájmu na neveřejných komunikacích, okruzích a účastnit se jakýchkoliv závodů.

Při jakékoliv závadě, poruše na předmětu nájmu je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele na tel. čísle +420776846688 a předat mu zjištěné informace o závadě na předmětu nájmu, na jejichž základě pronajímatel určí postup pro řešení daného problému.

Likvidace závady může být finančně řešena na vrub nájemce, bude-li zjištěno, že nebylo s předmětem nájmu zacházeno v souladu s nájemní smlouvou.

Veškerá poškození, která jsou estetická, tj. odřeniny, škrábance atd., které budou na předmětu nájmu, a nebude postaveno na jisto, že je nájemce nezpůsobil, hradí nájemce.

VII.
Pojištění předmětu nájmu

Základní pojištění předmětu nájmu jsou:

Povinné ručení - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Maximální výše krytí je 150.000.000,-Kč na zdraví a na majetku.

Havarijní pojištění, pojištění proti vandalismu a krádeži - zbavuje nájemce povinnosti hradit náhradu škody, která přesahuje spoluúčast, která je u předmětu nájmu stanovena na částku 10.000,-Kč

Nájemce byl informován, že pojištění se nevztahuje na případ, kdy předmět nájmu užil někdo, kdo nemá příslušné řidičské oprávnění, komu bylo řízení motorových vozidel zakázáno, kdo je pod vlivem alkoholu, či jiných psychotropních látek.

Nájemce byl informován, že pojištění se nevztahuje ani na užití předmětu nájmu mimo veřejné komunikace, či na poškození způsobená úmyslně.

Pokud dojde k poškození motocyklu, nebo jeho příslušenství na základě popsaných událostí, zavazuje se nájemce pronajímateli uhradit celou částku poškozeného předmětu nájmu do 14 dnů od skončení nájmu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.

Tato nájemní smlouva je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran a je prostá omylu.

Změna této smlouvy není možná elektronickou komunikací, tj. sms zprávami, e-mailovou zprávou, včetně dalších sociálních aplikací. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemně a to formou, kterou je tato smlouva sepsána.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


V Plzni dne


......................                                                                                                                                                            .......................
Pronajímatel                                                                                                                                                     Nájemce


Poškození na předmětu nájmu při vrácení:

MeRa Moto - Plzeň
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!